Organy spółki

Spółka składa się z następujących organów:

Zgromadzenie Wspólników
Wspólnikami Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością są:

Urząd Miejski w Żywcu 100 % udziałów.

Rada Nadzorcza:
Aktualnie w Radzie Nadzorczej Żywieckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. zasiadają:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Augustynowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stanisław Białek

Sekretarz Rady Nadzorczej
Robert Kliś

Zarząd Spółki
Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd,
którego Prezesem jest
mgr inż. Grażyna Kita

Funkcję Prokurenta pełnią
Patrycja Glazer-Garlińska oraz Małgorzata Chwastek

Funkcję Głównego Księgowego pełni
Małgorzata Chwastek