Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna ŻTBS Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentowane przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Żywcu, ul. Zamkowa 14.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@infosystem-projekt.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. Zawarcia i wykonania umowy.
   2. Przygotowania i prowadzenia procesu wynajmu, sprzedaży oferowanych przez naszą Spółkę nieruchomości, zarządzania nieruchomościami.
   3. Realizacji obowiązków przewidzianych prawem w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych w celach archiwizacyjnych.
   4. Zapewnienia poprawnej jakości usług (np. naprawy, wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego).
   5. Wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych i ich przechowywania.
   6. Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
   7. Postępowania windykacyjnego.
   8. Wystawiania wezwań do zapłaty również przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy.
   9. Tworzenia analiz, planowania usług, statystyk przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy.
   10. Obsługi reklamacji i zapytań z Państwa strony.
 1. Informujemy, że w związku z uruchomionym systemem monitoringu wizyjnego przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Zgromadzone dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą
  być przekazane uprawnionym organom jak policja, prokuratura, sądy. Dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania, a w przypadku gdy nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w terminu będą one nieodwracalnie niszczone. Przebywając w zasięgu monitoringu Spółki lub na terenie obiektów monitorowanych zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 2. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez czas:
  1. Przez czas trwania umowy i rozliczeń a po jej zakończeniu przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
  2. Przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z wykonania umowy
  3. Przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji danych.
  4. Przez okres niezbędny do realizacji celów.
 3. W celu zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa podania danych do wniosku. Podanie danych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. W celu kontaktu z Państwem możemy poprosić o dane opcjonalne jak numer telefonu, adres e-mail które nie mają wpływu na zawarcie umowy.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  – art.6 ust. 1 lit. a – inne dane jeżeli wyrażono zgodę
  – art.6 ust. 1 lit. b – dot. zawarcia i wykonania umowy
  – art.6 ust. 1 lit. c – dot. wypełnienia obowiązków prawnych
  – art.6 ust. 1 lit. f – dot. dochodzenia roszczeń i ochrony
  – Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawa o Własności Lokali.
  a) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  – Podwykonawcom świadczącym usługi utrzymania i remontów.
  – Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności.
  – Podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, prawną, doradczą, korespondencyjną.
  – Administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu.
  – Instytucjom płatniczym jak banki.
 5. W przypadku przetwarzania Państwa danych w innym celu niż zawarcie umowy lub realizacja obowiązku prawnego i nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.